Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Wypoczynek

Ogólne warunki uczestnictwa
w koloniach, obozach, zimowiskach, wczasach i turnusach rehabilitacyjnych
organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Przemyślu

1. Rezerwacji miejsc na imprezy można dokonać telefonicznie lub osobiście w siedzibie biura.
2. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości min. 200 zł od osoby imprezy krajowe, min. 300 zł od osoby imprezy zagraniczne, w ciągu 14 dni od dnia rezerwacji – uwaga zadatek nie podlega zwrotowi.
3. Pozostała kwota musi być wpłacona najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (istnieje możliwość ustalenia innych warunków płatności).
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym uczestnik lub rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
5. Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku lekarstwa, które dziecko przyjmuje na stałe.
6. Cena imprezy może zostać podwyższona wyłącznie w wypadku wzrostu kursów walut, kosztów transportu bądź wzrostu ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych i morskich.
7. Organizator nie gwarantuje spełnienia nie wymienionych w programie dodatkowych życzeń klientów, w szczególności dotyczących żywienia. Uczestnikom imprez zagranicznych Organizator zapewnia żywienie wg narodowych i regionalnych zwyczajów kulinarnych. Nie może stanowić podstawy reklamacji sposób przyrządzania potraw i ich zawartość zgodna z obyczajami danego kraju.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika, spowodowane jego działaniem lub zaniechania.
9. Zgłaszający obowiązany jest dostarczyć do biura Organizatora najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy “Kartę Kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku" oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z wyjazdem. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania imprezy (np. zażywanie leków, uczulenia, itp.) winny być wpisane do Karty bądź trwale do niej dołączone. Brak Karty uniemożliwia wyjazd razem z grupą, Zgłaszający winien wówczas samodzielnie i na własny koszt dowieźć uczestnika na miejsce imprezy.
Przy wyjazdach zagranicznych, uczestnik jest zobowiązany do posiadania paszportu (ważnego przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu) i okazania go na miejscu zbiórki. Nie posiadanie paszportu na miejscu zbiórki uniemożliwia wyjazd razem z grupą, Zgłaszający winien wówczas samodzielnie i na własny koszt dowieźć uczestnika na miejsce imprezy.

Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają bezterminowo zgodę na uwiecznianie (fotografia, film) wizerunku dziecka, rodzica, opiekuna (uczestnika kolonii/turnusu/wczasów/obozu) i publikowanie na stronie internetowej i profilu na Facebooku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także w materiałach promocyjnych Towarzystwa niezależnie od formy graficznej prezentacji, z zastrzeżeniem, ze forma ta nie będzie obraźliwa.
10. Uczestnik kolonii bądź obozu młodzieżowego winien bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów i zasad porządkowych przyjętych w placówkach oświatowych, oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca imprezy. W szczególności zabronione jest picie alkoholu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne oddalanie się od grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych uczestników imprezy.
11. W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 10 Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w imprezie na koszt własny/zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu nie wykorzystanych świadczeń. Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika z imprezy na własny koszt. W wypadku odmowy Organizator będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika, który przekazany zostanie miejscowym władzom opiekuńczym, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Zgłaszający/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego. Pełnoletni uczestnicy imprez łamiący zasady określone w pkt. 10 mogą być proszeni o natychmiastowe opuszczenie placówek. Powrót odbywa się wówczas na własny koszt i odpowiedzialność.
12. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. W wypadku braku środków uczestnik może zostać wykluczony z imprezy zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11 W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody Uczestnicy zajmujący wspólnie pokój odpowiadają za jego stan solidarnie
.
Warunki rezygnacji
13. Rezygnacja winna nastąpić na piśmie, które należy złożyć osobiście lub listownie na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3 pod rygorem nieważności.

14. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z imprezy Organizator zwraca wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń wynikających z poniesionych kosztów i szkód:
zadatek do 200 zł imprezy krajowe i do 300 zł imprezy zagraniczne nie podlega zwrotowi.
Pozostałe potrącenia
Zadatek  + 100 zł od osoby jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 60 dni przed imprezą,

Zadatek + 20% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła od 59 do 30 dni przed imprezą,

Zadatek + 50% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła od 29 do 21 dni przed imprezą.

W wypadku późniejszej rezygnacji, Organizator nie gwarantuje zwrotów, niezależn
ie od obiektywnych przyczyn rezygnacji.

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów TPD może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu, z którego Uczestnik nie skorzystał.
15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z części świadczenia (np. wcześniejszy powrót z imprezy) Organizator nie gwarantuje zwrotu kosztów niewykorzystanych świadczeń
16. Rezygnacja ze wskazaniem zastępcy może nastąpić po uiszczeniu opłaty 100 zł.
17. O ile umowa nie zawiera odmiennych postanowień Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę na wprowadzenie do bazy danych Organizatora i przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, nr paszportu, pesel. Zbiór danych Organizatora tworzony jest (zgodnie z Art.2.3 Ustawy o ochronie danych osobowych) doraźnie ze względów technicznych związanych z wykonaniem umowy a następnie dane są usuwane, na co Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę. Zgłaszający i Uczestnik mają prawo wglądu i korekty swoich danych.

17 583 46 32; 724-533-674; tpdrzeszow@2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego