Aktualności - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

O Nas
Akcja wypoczynku letniego 2017

Akcja letnia 2017 roku przeprowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Odział Regionalny w Rzeszowie, wypoczynkiem objęła ponad 3,5 tys. uczestników na 75 turnusach. Instytucjami wspierającymi organizację akcji były: Urzędy Miast i Gmin, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, a także sponsorzy, którzy przekazali środki na ten cel. Opiekę nad uczestnikami sprawowała kadra pedagogiczna i medyczna.

 
Przeprowadzona akcja pozwoliła na zorganizowanie 32 kolonii wypoczynkowych,  4 zagranicznych obozów młodzieżowych, 11 turnusów rehabilitacyjnych, 13 półkolonii w miejscach zamieszkania, 4 turnusów wczasów rodzinnych oraz  licznych wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
 
Wszystkie wyjazdy zorganizowane zostały w malowniczych, atrakcyjnych, nadmorskich miejscowościach oraz w górach. Uczestnicy zgodnie z założeniem wypoczynku, mogli bezpiecznie oraz aktywnie spędzić wakacyjny czas. Liczne wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy kolonijne, zajęcia mające na celu polepszenie komunikacji interpersonalnej, dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń i wspomnień. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się program aktywnego wypoczynku, w tym zajęcia prowadzone na Poligonie, Aquaparku oraz w Parku Linowym.
 
Wielką radość sprawia fakt, że przeprowadzoną akcję letnią możemy podsumować jako kolejne, pomyślne działanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 
TPD podsumowało działalności za lata 2015-2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podsumowało działalność za ostatnie dwa lata na zjeździe sprawozdawczym, który odbył się dnia 21 marca 2017r. w Rzeszowie w gościnnych progach Schroniska Młodzieżowego PTSM. TPD na Podkarpaciu udzieliło pomocy materialnej dla 3.491 dzieci, 7.953 uczestników objęło wypoczynkiem na 161 turnusach kolonii wyjazdowych i półkolonii w miejscu zamieszkania. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które na Podkarpaciu zrzesza prawie 4 tys., członków obejmuje też codzienną opieką prawie 400 dzieci w 7 placówkach wsparcia dziennego, prowadzi również liczne programy profilaktyczne oraz działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych organizując m.in. turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i spotkania okolicznościowe.
 
Podczas uroczystości uhonorowano, również osoby, które wyróżniają się w pracy na rzecz dzieci, rodzin i wszystkich potrzebujących pomocy. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Grażyna Chamielec Prezes Zarządu Miejskiego TPD w Mielcu. Prezes ZG TPD w Warszawie Wiesław Kołak i Prezes Zarządu Regionalnego TPD w Rzeszowie Grzegorz Piestrak wręczyli odznaki „Przyjaciela Dziecka”. Złote otrzymali Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zdzisława Zarzycka – wieloletni działacz TPD z Tarnobrzega oraz Krystyna Błotnicka – wieloletni wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a obecnie Wiceprezes TPD w Rzeszowie. Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymał Andrzej Żaba długoletni działacz TPD, aktywnie pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych. Odznaki „Przyjaciel Dziecka” otrzymali dr Barbara Lulek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii UR, członek Zarządu TPD w Rzeszowie oraz Marian Dzimira Prezes Oddziału PTSM w Przemyślu, Dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM ALKO w Rzeszowie.   
TPD podsumowało 4 lata działalności
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu podsumowali czteroletnią kadencję i wybrali nowe władze.
27 marca 2015r. odbył się Zjazd sprawozdawczo – wyborczy podsumowujący 4 lata działalność TPD na terenie naszego województwa. Zjazd uświetnił swoją obecnością Mirosław Kędzierski Sekretarz Generalny i członek Zarządu Głównego TPD w Warszawie.
Ze sprawozdania Zarządu wynika, że na terenie województwa podkarpackiego działa 12 zarządów i 117 Kół Przyjaciół Dzieci, które zrzeszają 4.269 członków.
W województwie podkarpackim działa też 8 Kół specjalistycznych, które obejmują opieką 267 podopiecznych. Trzy środowiskowe ogniska wychowawcze oraz 5 świetlic i jeden klub młodzieżowy, do których łącznie uczęszcza 416 dzieci. Działa 2 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD w Krośnie i Przemyślu.
W latach 2011- 2014 różnymi formami wypoczynku objęto 14.495 uczestników na 286 turnusach. TPD zorganizowało 60 turnusów rehabilitacyjnych, na których wypoczynkiem połączonym z leczeniem objęto 2.918 uczestników. Dzięki środkom pozyskanym z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie tą formą wyjazdów objęto wiele dzieci niepełnosprawnych pochodzących z rodzin najbiedniejszych.
Dzięki dotacjom otrzymanym m.in. z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, wsparciu urzędów miast i gmin oraz środkom pozyskanym od sponsorów ponad 3.000 dzieci wypoczywało całkowicie bezpłatnie, a wiele dzieci otrzymało różnego rodzaju dofinansowania.
Nie sposób wymienić wszystkich działań podejmowanych przez ogniwa terenowe TPD, ale można zauważyć, wzrost działalności charytatywnej na rzecz dzieci. Duża ilość zebranych funduszy i szeroko prowadzona działalność świadczy o stale rosnących potrzebach oraz o dużej wrażliwości działaczy.
Działacze TPD wybrali również nowy Zarząd Regionalny TPD w Rzeszowie, prezesem ponownie został wybrany Grzegorz Piestrak, a wiceprezesami Krystyna Błotnicka, Lidia Harnik i Marian Duda. W skład Zarządu weszli ponadto Agnieszka Rajzer – skarbnik, Ewa Patla – Sekretarza oraz członkowie: Anna Roga, Barbara Lulek, Izabela Pustelak-Madej oraz Józef Litwin.

95-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Dnia 10 kwietnia 2014r w Rzeszowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodziło  jubileusz 95-lecia działalności.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działaczy i członków, ponadto swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście m.in.  Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Tadeusz Pióro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Henryk Wolicki Wiceprezydent Miasta Rzeszowa, Pani Jolanta Szklarska Dyrektor Biura Zarządu Głównego TPD.
Podczas jubileuszowych obchodów 95-lacia TPD osobom zaangażowanym w pracę społeczną na rzecz dzieci wręczono odznaki "Przyjaciel Dziecka"
Specjalną Odznakę „Przyjaciela Dziecka” przyznaną przez ZG TPD za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia otrzymała Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego
Odznakę „Przyjaciel Dziecka”  za pracę dla dobra dziecka przyznaną przez Podkarpacki Oddział Regionalny TPD otrzymali:
Pani
Halina Kasjan  -  Dyrektor SP nr 6 w Przemyślu
Pan
Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty
Pan
Wojciech Wójcik - Radio Rzeszów
Pan
Bogusław Tomczak - Dyrektor MDK w Rzeszowie
Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD przyznaną przez ZG TPD za pracę społeczną w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali:
Pani
Janina Wiśniowska długoletni działacz, aktywnie pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych
Pani
Renata Paczewska od wielu lat czynnie działa w TPD, jako kierownik prowadzi turnusy rehabilitacyjne i kolonie wypoczynkowe, zajmuje się rehabilitacją osób niepełnosprawnych
Ksiądz
Jan Pasieka od wielu lat wspiera działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Medal im. Dr Henryka Jordana przyznaną przez ZG TPD za pracę dla dobra dziecka otrzymała Pani Anna Korczewska Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Jarosławiu
PGE Obrót S.A. w Rzeszowie za długoletnią współpracę i wsparcie Towarzystwa otrzymało pamiątkową statuetkę z podziękowaniami.
Podczas prezentacji dorobku Towarzystwa na Podkarpaciu
Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD Grzegorz Piestrak złożył podziękowania na ręce Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Tadeusza Pióro za wsparcie udzielane Towarzystwu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację programów profilaktycznych, na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz programów edukacyjno - opiekuńczych dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych oraz ich opiekunów.
Prezes Grzegorz Piestrak podkreślił również ogromne znaczenie współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty  i podziękował
Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty Jackowi Wojtas za otwarte serce na potrzeby dzieci. Dzięki wsparciu Kuratorium Oświaty Towarzystwo corocznie może objąć bezpłatnym wypoczynkiem lub dofinansować wypoczynek dla prawie 2000 dzieci z województwa podkarpackiego.
   Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci było związane z uzyskaniem niepodległości przez Polskę. Po zakończeniu I wojny światowej w najtrudniejszej sytuacji znalazły się właśnie dzieci. Wojna odebrała życie setkom tysięcy mężczyzn i kobiet. Osierocone dzieci zostały skazane na głodowe i żebracze życie na ulicy. Dostrzegli to
Józef Piłsudski, Stefania Sempołowska oraz Tomasz Arciszewski. Ze składek społeczeństwa, datków i darowizn tworzyli sierocińce i świetlice, w których dożywiano dzieci i zapewniano im całodobową opiekę, organizowali szkoły, przedszkola i sanatoria. Inicjatywy tworzenia ruchu społecznego na rzecz dzieci o charakterze lokalnym były podejmowane już wcześniej, przed 1919 rokiem.
  Z zachowanych dokumentów wynika, że na terenie Podkarpacia działały organizacje Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, później powstało TPD z połączenia Robotniczego i Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  Na terenie województwa podkarpackiego z inicjatywy TPD prowadzone były pierwsze
poradnie społeczno - wychowawcze, ogniska przedszkolne, place zabaw, dziecińce wiejskie oraz świetlice. W roku 1966 roku na terenie miasta Rzeszowa utworzono Ośrodek   Adopcyjny, z czasem powstawały pierwsze Rodzinne Domy Dziecka.
Obecnie TPD w naszym regionie liczy
12 oddziałów i 128 kół. Zrzesza prawie 4,5 tysiąca członków, prowadzi 9 placówek wsparcia dziennego, w tym placówki specjalistyczne, przy TPD działa 2 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka. Corocznie TPD wypoczynkiem w formie stacjonarnej i wyjazdowej obejmuje około 3500 dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
     TPD podejmuje szereg działań skierowanych na niesienie wsparcia dzieciom, m.in. prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, opiekuje się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z  problemami alkoholowymi, niewydolnych wychowawczo i materialnie. Organizuje wypoczynek wakacyjny wyjazdowy i stacjonarny, turnusy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne. Prowadzi poradnictwo i szeroko rozumianą pomoc socjalną. Dodatkowo prowadzi koła specjalistyczne skupiające dzieci głuchonieme, niepełnosprawne ruchowo i z upośledzeniem umysłowym oraz  wiele innych działań na rzecz dzieci i rodziny.


17 583 46 32; 724-533-674; tpdrzeszow@2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego